Eich stop cyntaf ar gyfer gwybodaeth am Bowys, ei phobl a'i lleoedd

Newyddion

28/10/2013 Cofrestrau Powys o Bobl ag Anableddau

Ar 23 Hydref 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r data diweddaraf ar gofrestrau o bobl anabl.  Mae'r rhain yn cyfeirio at gofrestrau 31 Mawrth 2013.

Yn 2013, roedd 793 o bobl ym Mhowys wedi'u cofrestru gydag anabledd dysgu (652 yn 2012).

Yn 2013, roedd gan Bowys 690 o bobl gyda rhywfaint o nam ar y golwg (679 yn 2012), 1459 gyda nam ar y clyw (1434 yn 2012) a 5333 gydag anabledd corfforol (5525 yn 2012).

Mae'n bosibl bod y cofrestrau hyn yn amcangyfrif rhy isel o gyfanswm y bobl anabl, gan nad oes rhaid cofrestru.

Gallwch weld bwletin o'r canlyniadau hyn  yma.

 

 

16/10/2013 Cyfradd Hawlwyr Diweithdra Powys 1.9% Medi 2013

Roedd 1,460 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Medi 2013, sef 1.9% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Hydref 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (3.1%), AFfCL Y Drenewydd (2.8%) ac AFfCL Ystradgynlais (2.4%).

Rhanbarth Etholiadol De Y Drenewydd oedd y 65ed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.  

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau

9/10/13 Trwyddedu a'r nifer sy'n berchen ar gerbydau 2012

Ar 8 Hydref 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr Ystadegau Gwladol diweddaraf ar Drwyddedu a pherchenogaeth cerbydau ar ddiwedd 2012.

Mae'r wybodaeth yn cynnwys nifer y cerbydau newydd a gafodd eu cofrestru,  math ac oedran y cerbydau a maint yr injans.

Powys sydd â'r ail ganran uchaf o hen gerbydau ymhlith awdurdodau lleol Cymru, 23.7% yn 2000 neu'n hŷn  (Ceredigion 25.9%, Cymru 17.7%)

Powys sydd â'r canran uchaf o gerbydau ysgafn ag injans mawr ymhlith awdurdodau lleol Cymru, gyda 23.4% yn 2001cc neu'n fwy (Cymru 16.5%)

Am ragor o fanylion, mae bwletin Llywodraeth Cymru yma

 

 

Natur Wledig Awdurdodau Lleol 1/10/2013

Cyhoeddwyd dosbarthiadau gwledig-trefol 2011 ar gyfer daearyddiaeth ardaloedd bychain yng Nghymru a Lloegr ar 2 Medi 2013.

Gosodir pob ardal mewn dosbarth, Gwledig neu Drefol. Ardal adeiledig gyda phoblogaeth o 10,000 neu fwy yw'r diffiniad o ardal drefol (neu lai gwasgaredig).

Ceir isddiffiniadau o wahanol fathau o ardaloedd wasgaredig - Tref ac Ymylon Tref, Pentref, a Phentrefan ac anheddau unigol.

Ym Mhowys roedd y ganran uchaf ond dwy o'i phoblogaeth (87%) yn byw mewn ardaloedd gwledig o holl awdurdodau lleol Cymru a Lloegr, ar ôl Ynysoedd Scilly a Gogledd Norfolk.

Ym Mhowys roedd y ganran uchaf o'i phoblogaeth (28%) yn byw mewn pentrefannau gwledig ac anheddau unigol o holl awdurdodau lleol Cymru a Lloegr.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein Bwletin Cyfrifiad ar Natur Wledig.

12/9/2013 Absenoldeb o ysgolion cynradd 2012/13

Ar 10 Medi 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r Ystadegau Gwladol diweddaraf ar absenoldeb o ysgolion cynradd yng Nghymru.

Roedd y bwletin yn cynnwys ystadegau ar absenoldeb o ysgolion cynradd yng Nghymru.

Yn 2012/13 roedd gan Bowys 6.8% o sesiynau ysgol oherwydd pob absenoldeb (Cymru 7.4%), i lawr o 7.1% yn 2011/12 (Cymru 7.8%).  Dyma'r pymthegfed cyfradd isaf ymhlith awdurdodau lleol Cymru.

Yn 2012/13 roedd gan Bowys 0.6% o sesiynau ysgol oherwydd absenoldeb heb ganiatâd (Cymru 1.3%), i lawr o 0.4% yn 2011/12 (Cymru 1.4%).  Dyma'r pumed isaf ymhlith awdurdodau lleol Cymru. 

Mae'r bwletin llawn yma.

12/9/2013 Cyfradd hawlwyr diweithdra Powys 1.9% Awst 2013

Roedd 1,524 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Awst 2013, sef 1.9% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Medi 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (3.3%), AFfCL Y Drenewydd (2.6%) ac AFfCL Ystradgynlais (2.6%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 68fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.  

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau

4/9/13 Ystadegau'r Farchnad Lafur ar gyfer Aelwydydd, 2012

Ar 4 Medi 2013 cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru Ystadegau'r Farchnad Lafur ar gyfer Aelwydydd gan ddefnyddio data o'r Arolwg ar y Gweithlu. .

Yn 2012, roedd 7,700 o aelwydydd (18.9%) ym Mhowys yn ddi-waith (Cymru 21.5%, DG 18.1%).  Roedd hyn yn ostyngiad o 19.6% yn 2011.  Dyma'r 7fed cyfradd orau ymhlith Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Yn 2012, roedd 6.1% o blant ym Mhowys yn byw ar aelwydydd di-waith (Cymru 17.7%, 14.9%).  Hwn oedd y gyfradd isaf ymhlith yr Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Gellir cael rhagor o fanylion yn adroddiad Llywodraeth Cymru yma.

23/8/2013 Cyfradd hawlwyr diweithdra Powys 2.0% Gorffennaf 2013

Roedd 1,602 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Gorffennaf 2013, sef 2.0% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Awst 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (3.7%), AFfCL Y Drenewydd (2.7%) ac AFfCL Ystradgynlais (2.6%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 39fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.  

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau

19/08/2013 Disgwyl i boblogaeth Powys gynyddu i 134,600 erbyn 2036

Ar 23 Gorffennaf 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer y 22 awdurdod lleol yng Nghymru, yn lle'r amcanestyniadau blaenorol a gyhoeddwyd yn 2010.

Fe'u seiliwyd ar amcangyfrifon poblogaeth canol 2011 gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n rhoi amcanestyniadau poblogaeth fesul blwyddyn ar oedran a rhyw, dros 25 mlynedd hyd at 2036.

Mae disgwyl i boblogaeth Powys gynyddu 1.2% o 133,100 yn 2011 i 134,600 yn 2036.

Am fanylion llawn, ewch i  "Amcanestyniadau Poblogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Powys (yn seiliedig ar 2011)"

17/7/2013 Cyfradd hawlwyr diweithdra Powys 2.0% Mehefin 2013

Roedd 1,635 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mehefin 2013, sef 2.0% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Gorffennaf 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (3.6%), AFfCL Y Drenewydd (2.9%) ac AFfCL Ystradgynlais (2.4%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 48fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.  

 I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau.  

26/06/2013 Amcangyfrif Poblogaeth Powys Canol 2012 = 132,952

Cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) amcangyfrifon poblogaeth ganol blwyddyn 2012 am 9.30 ar 26 Mehefin 2013.  

Dyma'r prif bwyntiau o amcangyfrifon poblogaeth ganol-blwyddyn 2012:

 • Amcangyfrifwyd bod 132,952 yn byw ym Mhowys fis Mehefin 2012.
 • Amcangyfrifwyd mai 22,400 o blant rhwng 0 a 15 oed oedd ym Mhowys yng nghanol 2012, neu 16.8% (Cymru 18.1%) o'r boblogaeth.
 • Amcangyfrifwyd mai 78,806 o bobl rhwng 16 a 64 oed oedd ym Mhowys yng nghanol 2012, neu 59.3% (Cymru 62.8%) o'r boblogaeth.
 • Amcangyfrifwyd mai 27,489 o bobl rhwng 65 a 84 oed oedd ym Mhowys yng nghanol 2012, neu 20.7% (Cymru 16.6%) o'r boblogaeth.
 • Amcangyfrifwyd mai 4,257 o bobl dros 85 oedd ym Mhowys neu 3.2% (Cymru 2.5%) o'r boblogaeth.

I weld rhagor o fanylion ewch i'n bwletinau yn ein llyfrgell ystadeau Powys-i

12/6/2013 Cyfradd hawlwyr diweithdra Powys 2.2% Mai 2013

Roedd 1,765 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mai 2013, sef 2.2% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Mehefin 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (3.8%), AFfCL Y Drenewydd (3.2%) ac AFfCL Ystradgynlais (2.6%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd yr 11eg ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.  

 I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra. 

29/5/13 Anafiadau mewn Damweiniau Ffordd 2012

Mae data anafiadau mewn damweiniau ffordd Awdurdodau Unedol Cymru wedi'i gyhoeddi ar gyfer 2012.

Gellir gweld dogfen gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnwys y data yma.

Gellir gweld adroddiad yn defnyddio'r data ac ystadegau eraill yma.

O 1994-98 i 2012, gwelodd Powys ostyngiad o 19% mewn anafiadau, y gwaethaf ymhlith awdurdodau Cymru, o'i gymharu â 37% yng Nghymru a gostyngiad o 31% mewn marwolaethau ac anafiadau difrifol (o'i gymharu â 49% yng Nghymru)

O ran anafiadau yn ymwneud â beiciau modur, rhwng 1994-98 a 2012 gwelodd Powys ostyngiad o 3% (y gwaethaf ymhlith awdurdodau Cymru) o'i gymharu â gostyngiad o 38% yng Nghymru, a gostyngiad o 24% yn y marwolaethau ac anafiadau difrifol, o'i gymharu â gostyngiad o 42% yng Nghymru.

Dylid trin ffigyrau Awdurdodau Unedol â gofal, gan y gall newidiadau cymharol fach yn nifer yr anafiadau arwain at newidiadau mawr mewn canran. Dylid monitro'r data dros gyfnod o amser.

17/5/2013 Mynediad i Ryngrwyd Powys 2013

Ar 15 Mai, cyhoeddodd y Swyddfa ar gyfer Ystadegau Cenedlaethol adroddiad am Fynediad i'r Rhyngrwyd gan oedolion.

Adroddodd oedolion ym Mhowys bod 85.7% yn ddefnyddwyr y rhyngrwyd ym mis Ionawr - Mawrth 2013, sy'n cynnydd o 70.4% ym mis Ionawr - Mawrth 2012.

Roedd Powys yn safle 60 allan o 123 o safleoedd NUTS3 ym 2013, i fyny o safle 123 ac olaf yn 2012.

17/05/2013 Cyfradd Hawlwyr Diweithdra Powys 2.3% Ebrill 2013

Roedd 1,871 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Ebrill 2013, sef 2.3% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Mai 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.1%), AFfCL Y Drenewydd (3.4%) ac AFfCL Ystradgynlais (2.9%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd yr 21ain ardal etholiadol waethaf yng Nghymru. Roedd Rhanbarth Etholiadol De'r Drenewydd hefyd ymysg y 100 ardal waethaf. 

For further details please refer to our bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra. 

29/4/2013 Cyfradd Hawlwyr Diweithdra Powys 2.5% Mawrth 2013

Roedd 1,972 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mawrth 2013, sef 2.5% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Mawrth 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.1%), AFfCL Y Drenewydd (3.6%) ac AFfCL Ystradgynlais (2.9%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 32fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru. Roedd Rhanbarth Etholiadol De'r Drenewydd hefyd ymysg y 100 ardal waethaf. 

 I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra

29/4/13 Cynhyrchiant is-ranbarthol

Ar 10 Ebrill 2013, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol adroddiad yn seiliedig ar ddata ar Werth Ychwanegol Crynswth is-ranbarthol based on data from the Sub-regional Gross Value Added (GVA) data on GVA per hour worked and GVA per filled job for NUTS2 and NUTS3 areas.

Powys GVA per hour worked was 65.5% of the UK average in 2011, the lowest in Wales and the lowest in Great Britain among NUTS3 areas.

Powys GVA per filled job was 64.0% of the UK average in 2010, the lowest in Wales and the lowest in the UK among NUTS3 areas.

Powys GVA per hour worked fell from 70.2% of the UK average in 2007 to 65.5% in 2011.

Powys GVA per filled job fell from 71.3% of the UK average in 2006 to 64.0% in 2010.

For more information please see our report.

28/3/2013 Beichiogi yn yr Arddegau yng Nghymru, 2011

Cafodd yr adroddiad diweddaraf ar feichiogi yn yr arddegau yng Nghymru, a luniwyd gan Lywodraeth Cymru, ei ryddhau ar 28 Mawrth 2013.

Y gyfradd feichiogi ymhlith rhai dan 18 ym Mhowys oedd 21.3 ym mhob 1000 yn 2011.

Roedd Powys yn 21ain ymhlith Awdurdau Unedol Cymru yn 2011 o ran y gyfradd i bob 1000 o ferched, ac yn cymharu â 34.2 yng Nghymru, ac ond yn uwch na Sir Fynwy.

25/3/2013 Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr, Ionawr 2012

Cafodd ystadegau ar gyfrif carafanau Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru a luniwyd gan Lywodraeth Cymru eu rhyddhau ar 14 Mawrth 2013. Gellir gweld yr adroddiad yma.

Ar 17 Ionawr 2013, roedd gan Bowys 42 carafan. Roedd 32 ar safleoedd wedi'u hawdurdodi a 10 ar rai heb eu hawdurdodi, a hynny ar gyfanswm o 17 safle.

Mae hyn yn cymharu â Ionawr 2012 pan oedd gan Bowys 27 wedi'u hawdurdodi a 2 heb eu hawdurdodi a Gorffennaf 2012 pan oedd gan Bowys 29 wedi'u hawdurdodi a 38 heb eu hawdurdodi.

22/3/2013 Cyfradd Hawlwyr Diweithdra Powys 2.6% Chwefror 2013

Roedd 2,049 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Chwefror 2013, sef 2.6% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Mawrth 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.4%), AFfCL Y Drenewydd (3.5%) ac AFfCL Ystradgynlais (3.5%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 15fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru. Roedd Rhanbarth Etholiadol De'r Drenewydd hefyd ymysg y 100 ardal waethaf. 

 I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein  bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra. 

 

22/3/2013 Tanau Bwriadol 2011-12

Cyhoeddwyd yr Ystadegau Cenedlaethol diweddaraf ar Danau Bwriadol, 2011-12 a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ar 28 Chwefror 2013.

Mae'r bwletin yn cynnwys data ar danau bwriadol yn ôl ardaloedd gwasanaethau tân.

Cafodd Powys 158 o danau bwriadol yn 2011-12 (Cymru 10,629), i lawr o 159 yn 2010-12 (Cymru 14,297) ac i fyny ar 131 yn 2009-10 (Cymru 12,912).

Roedd hyn yn gynnydd o 21% ers 2009-10, o'i gymharu â gostyngiad led led Cymru o 18% a dyma oedd y 3ydd cynnydd mwyaf ymysg awdurdodau lleol yng Nghymru.

Cafodd Powys 99 o danau simnai yn 2011-12, y nifer uchaf ymysg awdurdodau lleol yng Nghymru.

Gellir dod o hyd i'r bwletin llawn yma.

27/2/13 Adroddiad Cyfrifiad Plant mewn Angen Cymru

Cyhoeddwyd yr adroddiad Cyfrifiad Plant mewn Angen Cymru  gan Lywodraeth Cymru ar 27 Chwefror 2013.  Casglodd cyfrifiad Plant mewn Angen gofnodion unigol ar blant mewn angen oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth 2012. 

Ar gyfer 2011-12, roedd gan Bowys 715 o blant mewn angen (Cymru 20,240) o'i gymharu â 660 yn 2010-11 (Cymru 19,710) 

O'r rhain, roedd 235 yn blant gydag anabledd (Cymru 5,125) o'i gymharu â 215 yn 2010-11 (Cymru 4,980).

Ar gyfer 2011-12, roedd 95% o'r plant mewn angen ym Mhowys o dras ethnig gwyn, (Cymru 90%)

Powys oedd â'r canran uchaf o Blant mewn Angen gydag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig ymhlith yr Awdurdodau Unedol yng Nghymru, ar 14% (Cymru 9%)

20/2/2013 Cyfradd Hawlwyr Diweithdra Powys 2.5% Ionawr 2013

Roedd 2,010 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Ionawr 2013, sef 2.5% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Chwefror 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.3%), AFfCL Y Drenewydd (3.2%), AFfCL Ystradgynlais (2.9%), a AFfCL Tref-y-clawdd  (2.9%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd yr 19eg ardal etholiadol waethaf yng Nghymru

 I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein  bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra. 

23/1/2013 Cyfradd Hawlwyr Diweithdra Powys 2.4% Rhagfyr 2012

Roedd 1,943 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Rhagfyr 2012, sef 2.4% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Ionawr 2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.3%), AFfCL Y Drenewydd (3.2%), AFfCL Ystradgynlais (2.7%), a AFfCL Tref-y-clawdd  (2.7%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd yr 11eg ardal etholiadol waethaf yng Nghymru

 I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein  bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra. 

22/1/2013 Absenoldeb o ysgolion cynradd, 2011/12

Ar 22 Ionawr 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r  Ystadegau Gwladol diweddaraf ar absenoliaeth o ysgolion cynradd yng Nghymru.

Roedd y bwletin yn cynnwys ystadegau ar absenoliaeth o ysgolion cynradd yng Nghymru.

Yn 2011/12 roedd gan Bowys 5.4% o sesiynau ysgol oherwydd pob absenoldeb (Cymru 6.2%), i lawr o 6.4% yn 2010/11 (Cymru 6.7%).  Dyma'r trydydd gyfradd isaf ymhlith awdurdodau lleol Cymru.

Yn 2011/12 roedd gan Bowys 0.2% o sesiynau ysgol oherwydd absenoldeb heb ganiatâd (Cymru 0.7%), i lawr o 0.3% yn 2010/11 (Cymru 0.9%).  Dyma'r isaf ymhlith awdurdodau lleol Cymru.

 Mae'r bwletin llawn  yma.

13/11/2012 Cyfradd Hawlwyr Diweithdra Powys 2.4% Hydref 2012

Roedd 1,862 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Hydref 2012, sef 2.4% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Tachwedd 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.4%), AFfCL Ystradgynlais (3.3%), AFfCL Tref-y-clawdd a'r Drenewydd  (2.9%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 47fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru

 

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein  bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra

13/11/2012 50 Ffaith am Bowys 2012 Rhifyn 3

Mae trydydd rhifyn 50 Ffaith am Bowys wedi'i gyhoeddi a gallwch ei lawr lwytho yma.

Mae 50 Ffaith am Bowys yn broffil o'r sir ar draws sawl maes gan gynnwys Poblogaeth, y Farchnad Lafur a'r Amgylchedd.  Mae wedi'i ddiweddaru i gynnwys gwybodaeth o ddata cyntaf Cyfrifiad 2011. 

08/11/12 Adroddiad Rheoli Gwastraff Awdurdodau Lleol 2011-12

Ar 8 Tachwedd 2012 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru  y bwletin Ystadegau Gwladol blynyddol ar wastraff trefol.

Mae'r bwletin yn cynnwys gwybodaeth ar faint o wastraff trefol y mae awdurdodau lleol yn eu casglu o gartrefi a busnesau a lefelau ailgylchu yng Nghymru.  Mae'r wybodaeth yn cyfeirio at 2011-12, a ffigyrau'r blynyddoedd cynt.

Yn 2011-12, cyfradd ailddefnyddio/ailgylchu/compostio Powys oedd 42.6%, i fyny o 37.7% yn 2010-11 a 42.4% yn 2006-07.  Mae hyn yn gwrth-droi tuedd diweddar Powys lle syrthiodd cyfraddau Powys bob blwyddyn ers 2006-07.  Cyfradd Cymru yn 2011-12 oedd 50%.

Mae'r bwletin llawn  yma.

31/10/2012 Cofrestrau Powys o Bobl Anabl

Ar 31 Hydref 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r data diweddaraf ar gofrestrau o bobl anabl.  Mae'r rhain yn cyfeirio at gofrestrau 31 Mawrth 2012.

Yn 2012, roedd 652 o bobl ym Mhowys wedi'u cofrestru gydag anabledd dysgu (731 yn 2011).

Yn 2012, roedd gan Bowys 679 o bobl gyda rhywfaint o nam ar y golwg (676 yn 2011), 1434 gyda nam ar y clyw (1372 yn 2011) a 4039 gydag anabledd corfforol (4108 yn 2011).

Mae'n bosibl bod y cofrestrau hyn yn amcangyfrif rhy isel o gyfanswm y bobl anabl, gan nad oes rhaid cofrestru.

Gallwch weld bwletin o'r canlyniadau hyn  yma.

29/10/2012 Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr, Gorffennaf 2012

Ar 12 Medi 2012, cyhoeddwyd ystadegau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar nifer y carafanau sipsiwn a theithwyr yng Nghymru.  Mae'r adroddiad yma. 

Ar 19 Gorffennaf 2012, roedd 67 o garafanau ym Mhowys.  29 ar safleoedd awdurdodedig a 38 heb awdurdod ar 19 safle.

Ym mis Gorffennaf 2011 roedd gan Bowys 32 carafan awdurdodedig a 6 heb awdurdod.

 

25/10/2012 Arolwg Iechyd Cymru 2010 tan 2011 Dadansoddiad Awdurdodau Lleol

Ar 19 Medi 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y data diweddaraf o Arolwg Iechyd Cymru i Awdurdodau Lleol ar gyfer 2010 - 2011.  Mae'r adroddiad  yma.

Roedd canlyniadau Powys yr un fath neu'n well ym mhob un o'r prif fesurau statws iechyd, salwch a ffordd o fyw sy'n ymwneud ag iechyd, o'i gymharu â Chymru yn ôl oed safonedig.  Roedd hyn yn cynnwys cyflyrau'r galon, salwch anadlol, salwch meddwl, arthritis, diabetes, smygu, smygu goddefol, yfed alcohol, bwyta ffrwythau a llysiau, gweithgarwch corfforol  a bod dros bwysau.

Cewch wybodaeth bellach yn yr adroddiad.

24/10/12 Niferoedd Staff Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol Powys yn syrthio 2.8% 2011 i 2012

Ar 24 Hydref 2012 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddata ar niferoedd staff Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol ar 31 Mawrth 2012.

Ar 31 Mawrth 2012 roedd Powys yn cyflogi 787 yn gweithio cyfwerth ag amser cyflawn (Cymru 18,669) sy'n cynnwys 400 o staff llawn amser (Cymru 10,953) a 762 rhan amser (Cymru 13,722)

Roedd hyn yn 2.8% yn llai ym Mhowys o 2011, o'i gymharu â 4.5% yn llai ar draws Cymru.  Roedd niferoedd 14 o awdurdodau'n llai na Phowys rhwng 2011 a 2012. 

Ar 31 Mawrth 2012, roedd Powys yn cyflogi 880 o staff gyda'r cymwysterau angenrheidiol neu'r rhai a argymhellir, sef 7.3% yn llai na 2011, o'i gymharu â 1.8% yn llai ar draws Cymru.  Dyma'r 6ed ffigwr gwaethaf o blith awdurdodau Cymru rhwng 2011 a 2012.

Gallwch weld bwletin Llywodraeth Cymru yma a gallwch lawr lwytho data o  StatsWales here.

22/10/2012 Cyfrifiad Powys 2011 7,091 o ail gartrefi

Ar 22 Hydref 2012, fe wnaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol gyhoeddi gwybodaeth ar nifer yr ail gartrefi ym Mhowys yng Nghyfrifiad 2011.

Roedd 7,091 o bobl sydd fel arfer yn byw rhywle arall, gydag ail gartref ym Mhowys, sef 53 i bob 1000 o drigolion arferol.

Dyma'r 26ain ffigwr uchaf o'r 348 o awdurdodau yng Nghymru a Lloegr.

O'r rhain roedd 516 oherwydd gwaith, 2,636 yn gartrefi gwyliau a 3,939 am resymau eraill.

Roedd gan 2,933 o drigolion Powys yng Nghyfrifiad 2011  ail gartref rhywle arall yng Nghymru a Lloegr.

Powys sydd â'r 22ain lefel uchaf o gartrefi gwyliau yng Nghymru a Lloegr o blith awdurdodau, ar raddfa o 20 fesul 1,000 o drigolion arferol.

Mae'r gyfradd o 30 fesul 1,000 o drigolion arferol sydd ag ail gartref am resymau eraill yn golygu bod Powys yn 63 ar restr awdurdodau Cymru a Lloegr.

Rhagor o wybodaeth ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol  yma.

18/10/2012 Troseddau a gofnodwyd gan yr Heddlu 2012

Ar 18 Hydref 2012, rhyddhawyd data ar Droseddau a Gofnodwyd gan yr Heddlu am y flwyddyn yn gorffen Mehefin 2012.

Gwelwyd cynnydd o 7% yng nghyfanswm y troseddau ym Mhowys, o 5138 yn 2011 i 5497 yn 2012.  Cafwyd gostyngiad o 1% yn ffigyrau Dyfed Powys a 6% dros Gymru a Lloegr am yr un cyfnod.

Gallwch weld bwletin o'r data hwn yma ac adroddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yma  http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-stats/crime-statistics/period-ending-june-2012/index.html

Gwelwyd gostyngiad o 3% yn achosion o drais yn erbyn y person ym Mhowys dros y 12 mis diwethaf.

Cafwyd cynnydd o 11% yn nifer y troseddau dwyn a chynnydd o 52% yn nifer y troseddau twyll a ffugio ym Mhowys dros y 12 mis diwethaf.

Cafwyd cynnydd o 33% yn nifer y troseddau cyffuriau ym Mhowys dros y 12 mis diwethaf.

17/10/2012 Cyfradd Hawlwyr Diweithdra Powys 2.3% Medi 2012

Roedd 1,819 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Medi 2012, sef 2.3% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Hydref 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.2%), AFfCL Ystradgynlais (3.4%), AFfCL Tref-y-clawdd a'r Drenewydd  (2.9%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 58fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein  bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

 

1/10/2012 Absenoldeb heb ganiatâd o Ysgolion Uwchradd Powys, cyfradd 2011/12 0.4%

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data ar absenoldeb o Ysgolion Uwchradd yn 2011/12 i Awdurdodau Unedol yng Nghymru.

Mae dogfen Llywodraeth Cymru gyda'r data hwn i'w weld yma.

Cyfradd Powys yn 2011/12 oedd 7.1% (Cymru 7.8%), i lawr o 8.5% yn 2010/11 (Cymru 8.6%) ar gyfer pob  math o absenoldeb.

Cyfradd Powys ar gyfer absenoldebau heb ganiatâd oedd 0.4% yn 2011/12 (Cymru 1.4%) i lawr o 0.5% yn 2010/12 (Cymru 1.5%).  Dyma'r isaf o blith awdurdodau unedol Cymru.

28/09/2012 Amcangyfrif Poblogaeth Powys Canol 2011 = 133,071

Cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) amcangyfrifon poblogaeth ganol bwlyddyn 2011 am 9.30 ar 25 Medi 2012.   

Dyma'r prif bwyntiau o amcangyfrifon poblogaeth ganol-blwyddyn 2011:

 • Amcangyfrifwyd bod 133,071 yn byw ym Mhowys fis Mehefin 2011.
 • Amcangyfrifwyd mai 22,761 o blant rhwng 0 a 15 oed oedd ym Mhowys yng nghanol 2011, neu 17.1% (Cymru 18.1%) o'r boblogaeth.
 • Amcangyfrifwyd mai 79,783 o bobl rhwng 16 a 64 oed oedd ym Mhowys yng nghanol 2011, neu 60.0% (Cymru 63.4%) o'r boblogaeth.
 • Amcangyfrifwyd mai 26,362 o bobl rhwng 65 a 84 oed oedd ym Mhowys yng nghanol 2011, neu 19.8% (Cymru 16.0%) o'r boblogaeth.
 • Amcangyfrifwyd mai 4,165 o bobl dros 85 oedd ym Mhowys neu 3.1 % (Cymru 2.5%) o'r boblogaeth.


I weld rhagor o fanylion ewch i'r bwletinau yn ein llyfrgell ystadegau Powys-i

12/9/2012 Cyfradd hawlwyr diweithdra Powys 2.4% Awst 2012

Roedd 1,902 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Awst 2012, sef 2.4% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Medi 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.4%), AFfCL Ystradgynlais (3.6%), AFfCL Tref-y-clawdd a'r Drenewydd  (3.0%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 50fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.    

 

15/08/2012 Hanner Can Ffaith am Bowys 2012

Mae Ail Rifyn 2012 o'r ddogfen Hanner Can Ffaith am Bowys wedi cael ei chyhoeddi a gellir ei lawrlwytho o'r fan yma:

Hanner Can Ffaith am Bowys

Proffil o'r sir ar draws nifer o feysydd yn cynnwys Poblogaeth, y Farchnad Lafur a'r Amgylchedd yw Hanner Can Ffaith am Bowys.  Diweddarwyd y ddogfen er mwyn cynnwys y wybodaeth yn y Datganiad Cyntaf o ddata Cyfrifiad 2011.

15/08/2012 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.4% Gorffennaf 2012

Roedd 1,880 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Gorffennaf 2012, sef 2.4% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Awst 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.4%), AFfCL Tref-y-clawdd (3.5%) ac AFfCL Ystradgynlais  (3.2%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 46ain ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.    

 

 

7/8/2012 Defnydd o Orsafoedd Rheilffyrdd, 2010-11 Gorsafoedd Powys yn gweld codiad o 4%

Mae data ar y defnydd o orsafoedd rheilffyrdd ar gyfer gorsafoedd tren yng Nghymru wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer 2010-11.

Gellir gweld y ddogfen gan Lywodraeth Cymru yn y fan yma.

Rhwng 2009/10 a 2010/11, cafwyd codiad o 4% yn y nifer oedd yn defnyddio gorsafoedd tren ym Mhowys, gyda'r nifer yn codi o 453,832 i 472,174.

Gwelwyd cynnydd yn y tair gorsaf prysuraf ym Mhowys.  Cafwyd codiad o 2% ym Machynlleth i 121,390, gwelwyd codiad o 4% yn y Drenewydd i 119,194 gyda chodiad o 4% yn y Trallwng i 105,590.

Cafwyd cwymp yn y nifer oedd yn defnyddio'r Sugar Loaf o 106 i 84 yn 2010/11, y degfed orsaf dawelaf ym Mhrydain Fawr.

18/7/2012 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.4% Mehefin 2012

Roedd 1,825 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mehefin 2012, sef 2.4% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Gorffennaf 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.3%), AFfCL Ystradgynlais (3.3%) ac AFfCL Tref-y-Clawdd (3.1%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 23ain ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.  

 

16/7/2012 Poblogaeth Cyfrifiad Powys 2011 133,000, Aelwydydd 58,400

Rhyddhawyd yr amcangyfrifon cyntaf o Gyfrifiad 2011 gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar 16 Gorffennaf 2012.

Nifer trigolion arferol Powys ar Ddiwrnod y Cyfrifiad (27 Mawrth 2011) oedd 133,000, sy'n cynrychioli 4.3% o gyfanswm poblogaeth Cymru sef 3,063,500.

Roedd 58,400 o aelwydydd ym Mhowys oedd yn cynnwys o leiaf un preswylydd arferol ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, sy'n cynrychioli 4.5% o gyfanswm aelwydydd Cymru sef 1,302,700.

Cyfradd ymateb Powys oedd 94% (Cymru 93%).

Cewch fanylion pellach, yn cynnwys poblogaeth Powys yn ôl bandiau oed 5 mlynedd ar ein  tudalen Cyfrifiad 2011 yma.

Gan gychwyn ym mis Tachwedd 2012 rhyddheir rhagor o wybodaeth o holiaduron y Cyfrifiad ar aelwydydd a phobl Powys ac ardaloedd lleol.  I weld cynnwys a dyddiadau'r wybodaeth sydd i'w rhyddhau, ewch i Brosbectws Cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

21/6/2012 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.4% Mai 2012

Roedd 1,919 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mai 2012, sef 2.4% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Mehefin 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.3%), AFfCL Ystradgynlais (3.3%) ac AFfCL Tref-y-Clawdd (3.3%).
Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 18fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein e-fwletin Misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

 
Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod /  Gorllewin Llandrindod oedd y 11eg ardal etholiadol waethaf yng Nghymru. Roedd De Llandrindod hefyd ymhlith y 100 ardal etholiadol waethaf.
I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein e-Fwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra

 

8/6/12 Nifer y rhai a gafodd eu hanafu neu'u lladd yn 2011

Cyhoeddwyd data i Awdurdodau Unedol Cymru ar y nifer a gafodd eu hanafu neu'u lladd yn 2011.

Mae dogfen gan Lywodraeth Cymru gyda'r data hwn i'w weld yma.

Mae adroddiad sy'n defnyddio'r data hwn a rhai ystadegau pellach i'w weld yma.

Rhwng 1994-98 i 2011, gwelwyd gostyngiad o 19% yn y nifer ym Mhowys (yr ail waethaf ymhlith Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar ôl Ceredigion) o'i gymharu â Chymru 37% a gostyngiad o 15% yn nifer y rhai a gafodd eu lladd neu'u hanafu'n ddifrifol (o'i gymharu â 38% yng Nghymru).

O ran beiciau modur, rhwng 1994-98 a 2011, gwelwyd cynnydd o 12% ym Mhowys (y gwaethaf ymhlith Awdurdodau Lleol Cymru) o'i gymharu â gostyngiad o 22% yng Nghymru, a chynnydd o 31% yn nifer y rhai a gafodd eu lladd neu'u hanafu'n ddifrifol o'i gymharu â gostyngiad o 4% yng Nghymru.

Dylid trin y ffigurau i Awdurdodau Unedol gyda gofal.  Gall mân newidiadau i nifer y rhai a gafodd eu lladd neu'u hanafu arwain at newidiadau mawr o ran canrannau.  Dylid monitro'r data dros gyfnod o amser.

30/5/12 Perfformiad mewn Arholiadau, 2011

Rhyddhawyd adroddiad diweddaraf a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ar Berfformiad mewn Arholiadau ar 22 Mai 2012.

Yng Nghyfnod Allweddol 2, roedd gan Bowys ganran uwch o ddisgyblion a gyrhaeddodd y lefelau disgwyliedig ym mhob pwnc, o'i gymharu â gweddill Cymru.

Yng Nghyfnod Allweddol 3, cyflawnodd 76% o'r disgyblion darged y Dangosydd Pwnc Craidd, o'u cymharu â 68% ar gyfer Cymru'n gyffredinol.

Enillodd 63% o ddisgyblion 15 oed ym Mhowys raddau A*-C mewn pump neu fwy o bynciau TGAU neu bynciau galwedigaethol cyfwerth (57% yng Nghymru'n gyffredinol) Dyma'r uchaf ond dau o blith holl awdurdodau lleol Cymru.

Cyrhaeddodd 96% o ddisgyblion 17 oed drothwy lefel 3 ar gyfer arholiadau Safon Uwch, sy'n cyd-fynd â'r canlyniadau ar gyfer Cymru'n gyffredinol.

Mae llawer iawn rhagor o wybodaeth fanylach i'w chael gyda'r ystadegau y mae Llywodraeth Cymru'n eu darparu.

16/5/2012 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.5% Ebrill 2012

Roedd 1,994 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Ebrill 2012, sef 2.5% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Mai 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.7%), AFfCL Ystradgynlais (3.5%) ac AFfCL Tref-y-Clawdd (3.4%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod /  Gorllewin Llandrindod oedd y 11eg ardal etholiadol waethaf yng Nghymru. Roedd De Llandrindod hefyd ymhlith y 100 ardal etholiadol waethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein e-Fwletin Misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra

 

18/4/2012 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.6% Mawrth 2012

Roedd 2,070 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mawrth 2012, sef 2.6% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Ebrill 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.7%), AFfCL Tref-y-Clawdd (3.9%) ac AFfCL Ystradgynlais (3.8%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod /  Gorllewin Llandrindod oedd y 9fed ardal etholiadol waethaf yng Nghymru. Roedd Dwyrain Y Drenewydd hefyd ymhlith y 100 ardal etholiadol waethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein e-Fwletin Misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra

Proffiliau Gwasanaethau Cymdeithasol 30/3/12

Fis Mawrth 2012, cyhoeddodd Uned Ddata Cymru set o Broffiliau gwasanaeth lleol newydd ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ledled Cymru i gynorthwyo Fframwaith adrodd Blynyddol y Cynghorau.

Mae adroddiad Powys i'w weld yma.

Mae'r themâu'n cynnwys demograffi cyffredinol, y galw am wasanaethau a gwariant.

28/3/12 Beichiogi yn yr Arddegau yng Nghymru, 2010

Cyhoeddwyd adroddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru ar feichiogi yn yr arddegau ar 27 Mawrth 2012.

Mae cyfradd y beichiogi mewn merched dan 18 ym Mhowys wedi disgyn o 38.5 ymhob 1000 o ferched yn 2007, i 27.6 yn 2008, i 25.3 yn 2009 a 23.7 yn 2010.

Roedd Powys yn 21ain ymhlith Awdurdodau Unedol Cymru ar gyfer 2008-2010 gyda chyfradd gyfartalog o 25.5 ymhob 1000 o ferched, o'i gymharu â 40.8 ar gyfer Cymru'n gyffredinol, a dim ond Mynwy oedd â chyfradd is.

22/3/12 Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol, Adroddiad Llinell Sylfaenol, 2011

Cyhoeddwyd yr Ystadegau Gwladol diweddaraf ar Fonitro Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru, ar 22 Mawrth 2012.  Mae'r adroddiad hwn yn rhoi ystadegau ar y cynlluniau trafnidiaeth rhanbarthol ar gyfer y 22 awdurdod lleol a 4 consortia trafnidiaeth yng Nghymru.  Mae'r pynciau'n cynnwys hygyrchedd i wasanaethau, dull o deithio, y defnydd o gludiant cyhoeddus, y defnydd o drafnidiaeth ar y ffyrdd, diogelwch a'r amgylchedd. 

Cafwyd cynnydd o 4.5% yn nifer y teithwyr ym Mhowys ar y rheilffyrdd rhwng 2008-09 (Cymru 3.1%).

Gwnaed dros hanner miliwn o siwrneiau bysiau rhatach yn 2010-11.

Roedd angen monitro cyflwr strwythurol 5.4% o briffyrdd A ym Mhowys (Cymru 5.5%) a 19.5% o ffyrdd llai, y canran uchaf ymhlith awdurdodau lleol yng Nghymru.

Gellir lawrlwytho copi o'r adroddiad yma.

14/3/2012 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.7% Chwefror 2012

Roedd 2,118 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Chwefror 2012, sef 2.7% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Mawrth 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.9%), AFfCL Tref-y-clawdd (4.9%), ac AFfCL Ystradgynlais (3.8%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 6ed ardal waethaf yng Nghymru. Roedd Dwyrain Y Drenewydd hefyd o fewn y 100 rhanbarth etholiadol gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein e-Fwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

29/2/12 Adroddiad Cyfrifiad Plant mewn Angen.

Ar 29 Chwefror 2012, cyhoeddwyd  adroddiad Cyfrifiad Plant mewn angen Cymru  gan Lywodraeth Cymru.  Roedd y cyfrifiad Plant mewn Angen yn casglu cofnodion unigol ar bob plentyn mewn angen oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth 2010.

Yn  2010-11, roedd gan Bowys 660 o blant mewn angen  (Cymru 19,710) o'i gymharu â 745 yn 2009-10 (Cymru 18,865).

O'r rhain, roedd 215 yn blant gydag anabledd (Cymru, 4980) o'i gymharu â 175 yn 2009-10 (Cymru 4,290)

Yn 2010-11, roedd 97% o'r plant mewn angen ym Mhowys o dras gwyn (Cymru 90%).

15/2/2012 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.7% Ionawr 2012

Roedd 2,119 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Ionawr 2012, sef 2.7% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Chwefror 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (5.0%), AFfCL Ystradgynlais (3.9%), ac AFfCL Tref-y-Clawdd (3.8%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 6ed ardal waethaf yng Nghymru. Roedd Dwyrain Y Drenewydd hefyd o fewn y 100 rhanbarth etholiadol gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein e-Fwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra

 

 

13/2/12 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011

Ar 21 Awst 2011 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011.

Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru'n cael ei rannu'n 8 maes, incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, mynediad at wasanaethau, tai, amgylchedd ffisegol a diogelwch cymunedol.  Nid yw'r maes tai'n berthnasol i Gyngor Sir Powys.

Mae gan Bowys un Ardal Gynnyrch Ehangach Is yn y 10% gwaethaf yng Nghymru gyfan, sef Ystradgynlais 1.

Mae 5 Ardal Gynnyrch Ehangach Is arall ymhlith y 30% gwaethaf: Sant Ioan 2, De'r Drenewydd, Castell Y Trallwng, Canol Y Drenewydd 2 a Dwyrain / Gorllewin Llandrindod.

Gallwch weld adroddiad ar y Mynegai  yma.

9/2/12 Ystadegau morgeisi a meddiannau gan landlordiaid Hydref - Rhagfyr 2011

Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf ar ystadegau morgeisi a meddiannau gan Landlordiaid a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar 9 Chwefror 2012.

Cyfradd nifer y meddiannau morgais blynyddol fesul 1,000 o aelwydydd ym Mhowys yw 1.83 yn 2011, i lawr o 3.33 yn 2008.  Cyfraddau Cymru yw 3.80 yn 2011, 7.87 yn 2008.

Powys oedd â'r gyfradd meddiannau isaf ymhlith awdurdodau lleol Cymru.

20/1/12 Proffiliau Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Isaf 2011

Mae proffiliau newydd yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Isaf ym Mhowys i'w gweld bellach ar wefan Powys-i.

Mae 80 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Isaf ym Mhowys. Maent yn ymwneud â phynciau fel:

 •        Poblogaeth, 
 •        Addysg,
 •        Cymdeithasol a Lles, 
 •        Iechyd a Gofal, 
 •        Tai, 
 •        Cymdeithas,
 •        Ynni a Diwydiant, 
 •        Amgylchedd, 
 •        Y Farchnad Lafur, 
 •        Yr economi, 
 •        Trafnidiaeth,
 •        Diogelwch Cymunedol.

Y fersiwn diweddaraf o'r proffiliau a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Ebrill 2010 yw'r rhain, a gallwch ddod o hyd i'r rhain yn y fan yma.

18/1/2012 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.5% Rhagfyr 2011

Roedd 1,991 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Rhagfyr 2011, sef 2.5% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Ionawr 2012 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.6%), AFfCL Ystradgynlais (3.5%), ac AFfCL Tref-y-Clawdd (3.4%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 8fed ardal waethaf yng Nghymru. Roedd Dwyrain Y Drenewydd a Rhanbarth Castell Y Trallwng hefyd o fewn y 100 rhanbarth etholiadol gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein e-Fwletin musol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

22/12/2011 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.5% Tachwedd 2011

Roedd 1,982 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Tachwedd 2011, sef 2.5% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Rhagfyr 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.6%), AFfCL Ystradgynlais (3.4%), ac AFfCL Y Drenewydd(3.4%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 6ed ardal waethaf yng Nghymru. Roedd Rhanbarth Castell Y Trallwng hefyd o fewn y 100 rhanbarth etholiadol gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein eFwletin misol ar Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

 

30/11/11 Beichiogi yn yr arddegau yng Nghymru, 2009

Ar 29 Tachwedd 2011, rhyddhawyd yr adroddiad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar feichiogi yn yr arddegau.  

Mae'r gyfradd feichiogi ymhlith merched dan 18 ym Mhowys wedi syrthio o 38.5 fesul mil o drigolion benywaidd yn 2007, i 27.6 yn 2008 a 25.3 yn 2009.

Rhwng 2007 - 2009, Powys oedd yr ugeinfed ymhlith cyfartaledd cyfradd Awdurdodau Unedol Cymru gyda 30.4 fesul mil o drigolion benywaidd, o'i gymharu â 43.2 yng Nghymru, dim ond yn uwch na Cheredigion a Mynwy.

24/11/11 Proffiliau Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol 2011

Mae proffiliau newydd yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol ym Mhowys i'w gweld bellach ar wefan Powys-i.

Mae 19 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol ym Mhowys. Maent yn ymwneud â phynciau fel:

 •        Poblogaeth, 
 •        Addysg,
 •        Cymdeithasol a Lles, 
 •        Iechyd a Gofal, 
 •        Tai, 
 •        Cymdeithas,
 •        Ynni a Diwydiant, 
 •        Amgylchedd, 
 •        Amaethyddiaeth, 
 •        Y Farchnad Lafur, 
 •        Yr economi, 
 •        Trafnidiaeth,
 •        Diogelwch Cymunedol.

Y fersiwn diweddaraf o'r proffiliau a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Ebrill 2010 yw'r rhain, a gallwch ddod o hyd i'r rhain yn y fan yma.

16/11/11 Adroddiad Rheoli Gwastraff Trefol Awdurdodau Lleol 2010-11

Cyhoeddwyd y bwletin Ystadegau Gwladol blynyddol diweddaraf ar wastraff trefol gan Lywodraeth Cymru ar 3 Tachwedd 2011.

Mae'r bwletin yn cynnwys gwybodaeth am faint o wastraff trefol gan aelwydydd a busnesau sy'n cael eu casglu gan awdurdodau lleol a lefelau ailgylchu yng Nghymru.  Mae'r wybodaeth dan sylw'n cyfeirio at 2010-11, ynghyd â ffigurau'r blynyddoedd cynt.

Yn 2010/11, roedd cyfradd ailddefnyddio/ailgylchu/compostio ym Mhowys yn 37.7%, sef cwymp o 39.7% yn 2009/10 a 42.4% yn 2006/07.  Powys oedd yr unig awdurdod yng Nghymru i weld y gyfradd yn syrthio yn 2011/11 o'r flwyddyn gynt.

Gallwch ddarllen y bwletin llawn yma.

16/11/2011 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.5% Hydref 2011

Roedd 1,935 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Hydref 2011, sef 2.5% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Tachwedd 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.5%), AFfCL Ystradgynlais (3.5%) ac AFfCL Tref-y-clawdd (3.3%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 10fed ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra

 

25/10/2011 Cyhoeddi Colli Swyddi yn Y Drenewydd

Adroddodd Newyddion y BBC ar gyfer Canolbarth Cymru ar 25 Hydref 2011 fod Trade Manufacturing Facility, sef cwmni o'r Drenewydd, wedi cau'r wythnos flaenorol, gyda'r posibilrwydd y byddai hyd at 40 o swyddi'n cael eu colli.

 

Cefndir ystadegol:

Mae ystadegau diweithdra diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos bod 366 o bobl (247 o ddynion, 118 o ferched) allan o waith ac yn hawlio budd-dal diweithdra yn Y Drenewydd a'r dalgylch fis Medi 2011. Cyfradd yr hawlwyr ymhlith pobl oed gweithio yn yr ardal oedd 3.1%, o'i chymharu â 2.5% fis Medi 2010.

Yn ôl ystadegau a ryddhawyd yn ddiweddar o Gofrestr Busnes Rhyng-Adrannol According to recently released statistics from the ONS Inter-Departmental y Swyddfa Ystadegau Gwladol fis Mawrth 2011, roedd 370 (4.4%) o holl fentrau Powys yn y sector adeiladu , ac oddeutu 210 (2.5%) o holl fentrau Powys ym mhob sector yn cyflogi 20 neu fwy o bobl.

I weld rhagor o fanylion, darllenwch:

1) BBC News Mid Wales 25/10/2011   http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-15445324

2) Bwletin Diweithdra Powys Medi 2011

3) ONS UK Business: Activity, Size and Location, 2011 

14/10/11 Cynhyrchiant Is-ranbarthol

Ar 10 Hydref 2011, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol adroddiad yn seiliedig ar ddata Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) isranbarthol, ar y GYC fesul awr a weithiwyd a’r GYC fesul swydd sydd wedi’u llenwi ar gyfer ardaloedd NUTS2 A NUTS3.

Roedd GYC Powys fesul pob awr a weithiwyd yn 66.9% o gyfartaledd y DU yn 2008, sef yr isaf yng Nghymru a’r 3ydd isaf ym Mhrydain ymhlith ardaloedd NUTS3.

GYC Powys fesul pob swydd sydd wedi’i llenwi oedd 67.9% o gyfartaledd y DU yn 2008, yr isaf yng Nghymru a’r 4ydd isaf yn y DU ymhlith ardaloedd NUTS3.

Yn y ddau uchod, y ddwy ardal gyda chynhyrchiant is na Phowys oedd “Caithness, Sutherland, Ross & Cromarty” a “Lochaber, Skye, Lochalsh, Arran, Cumbrae, Argyll & Bute”.

Syrthiodd GYC Powys fesul pob awr a weithiwyd o 75.1% o gyfartaledd y DU yn 2004 i 66.9% yn 2008.  Y cwymp hwn oedd y 3ydd mwyaf ymhlith ardaloedd NUTS3 ym Mhrydain.  Dim ond Dwyrain Sussex a Blackpool oedd yn perfformio’n waeth.

Syrthiodd GYC Powys fesul pob swydd sydd wedi’i llenwi o 75.6% o gyfartaledd y DU yn 2004 i 67.9% yn 2008.  Y cwymp hwn oedd yr ail fwyaf ymhlith ardaloedd NUTS3 yn y DU, gyda dim ond Dwyrain Sussex yn perfformio’n waeth.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch yr adroddiad.

 

 

6/10/2011 Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr, Gorffennaf, 2011

Rhyddhaodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ystadegau ar nifer y carafanau Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru  ar 28 Medi 2011. Mae'r adroddiad i'w gael yma.

Ar 28 Gorffennaf 2011, roedd 38 o grafanau ym Mhowys. Roedd 32 o'r rhainar safleoedd awdurodedig, a 6 mewn mannau di-awdurdod, ar 18 o safleoedd.

Gellir cymharu hyn â Gorffenna 2010 pan roedd 31 o garafanau ar safleoedd awdurdodedig a 9 o garafanau mewn mannau di-awdurdod.

6/10/2011: Rhagolygon Aelwydydd 2008 - Nifer yr Aelwydydd ym Mhowys yn debygol o gynyddu i 74,600 erbyn 2033

Ar 29 Medi 2010, cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad amcanestyniadau aelwydydd fesul math o aelwyd ar gyfer y 22 awdurdod unedol yng Nghymru ar sail ffigyrau 2008 ac am gyfnod o 25 mlynedd hyd 2033.

Maent yn deillio o ragolygon 2008 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fis Mai 2010. 

Prif bwyntiau

 • Amcangyfrifir y bydd nifer yr aelwydydd ym Mhowys yn codi 26.4% o 59,000 yn 2008 i 74,600 yn 2033 (Cymru 24.9%). Dyma'r cynnydd uchaf ond 8 ymhlith holl awdurdodau unedol Cymru, sy'n amrywio o 7% yn Nhorfaen i 52% yng Nghaerdydd. 
 • Ar gyfartaledd, amcangyfrifir y bydd cyfanswm yr aelwydydd ym Mhowys yn cynyddu o 0.94% y flwyddyn rhwng 2008 a 2033 (Cymru 0.91%).
 • Amcangyfrifir y bydd cyfartaledd maint aelwydydd ym Mhowys yn gostwng o 2.20 person yn 2008 (Cymru 2.27) i 2.02 person yn 2033 (Cymru 19.2)
 • Amcangyfrifir y bydd nifer yr aelwydydd un-rhiant ym Mhowys yn cynyddu 52.2%, o 3,200 yn 2008 i 4,800 yn 2033 (Cymru 68.8%).
 • Amcangyfrifir y bydd nifer yr aelwydydd gyda 3 neu ragor o bobl yn gostwng o 16.0% o 17,200 yn 2008 i 14,500 yn 2033 (gostyngiad o 6.0% yng Nghymru).
 • Amcangyfrifir y bydd aelwydydd gydag un neu ddau unigolyn yn parhau i gynyddu o 62.7% a 27.6% yn ôl eu trefn o 2008 i 2033 (Cymru 55.0% a 27.2%).

(Nifer yr aelwydydd wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf)

I weld y manylion llawn, darllenwch ein hadroddiad "Rhagamcaniadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Aelwydydd Powys ar gyfer 2008"

14/09/2011 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.4% Awst 2011

Roedd 1,900 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Awst 2011, sef 2.4% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Medi 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.3%), AFfCL Ystradgynlais (3.7%) ac AFfCL Tref-y-clawdd (3.1%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 13eg ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

17/8/2011 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra 2.3% Gorffennaf 2011

Roedd 1,834 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Gorffennaf 2011, sef 2.3% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Awst 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.0%), AFfCL Ystradgynlais (3.6%) ac AFfCL LLanandras (3.0%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 12fed ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

 

19/7/2011 Arolwg Iechyd Cymru 2009: Dadansoddiad o Iechyd Meddwl a Lles Oedolion

Ar 7 Gorffennaf 2011 fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru adroddiad yn seiliedig ar ddata Arolwg Iechyd Cymru ar iechyd meddwl a lles oedolion yng Nghymru. Mae'r adroddiad i'w weld yma.

Roedd gan Grynodeb o'r Elfen Feddyliol ym Mhowys sgôr o 51.6 ar gyfer 2008/09, sef yr uchaf yng Nghymru. Y sgôr ar gyfer Ceredigion a Phenfro oedd 51.3, a Chymru yn gyffredinol, 49.9.

Mae rhagor o wybodaeth am iechyd meddwl yng Nghymru yn ôl oed, rhyw ac amddifadedd i'w chael yn yr adroddiad.

13/7/2011 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.2% Mehefin 2011

Roedd 1,774 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mehefin 2011, sef 2.2% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Gorffennaf 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd AFfCL Llandrindod (4.0%), Ystradgynlais LCFA (3.6%) a Llanandras LCFA (3.0%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 12fed ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

 

30/06/2011 Amcangyfrif Poblogaeth Powys Canol 2010 = 131,313

Cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) amcangyfrifon poblogaeth ganol blwyddyn 2010 am 9.30 am ar 30 Mehefin 2011.   

Dyma'r prif bwyntiau o amcangyfrifon poblogaeth ganol-blwyddyn 2010:


 • Amcangyfrifwyd bod 131,300 o bobl yn byw ym Mhowys fis Mehefin 2010. Roedd hyn yn ostyngiad o 400, neu 0.3% (cynnydd o 7,100 neu 0.2% yng Nghymru) o ganol 2009 i ganol 2010.
 • Amcangyfrifwyd bod nifer y plant rhwng 0 a 15 ym Mhowys wedi disgyn o 23,000 o'r boblogaeth yng nghanol 2009 sef 17.5% (18.3% yng Nghymru)i  22,600, sef 17.2% o'r boblogaeth yng nghanol 2010 (18.2% yng Nghymru).
 • Amcangyfrifwyd bod nifer y bobl rhwng 16 a 64 wedi disgyn ychydig bach o 79,200 sef 60.1% (63.4% yng Nghymru) o'r boblogaeth yng nghanol 2009 i 78,400 sef 59.7% o'r boblogaeth yng nghanol 2010 (63.2% yng Nghymru).
 • Amcangyfrifwyd bod nifer y bobl rhwng 65-84 wedi codi o 25,400 sef 19.3% (15.8% yng Nghymru) o'r boblogaeth yng nghanol 2009 i 26,000 sef 19.8 % (16.0% yng Nghymru) o'r boblogaeth yng nghanol 2010.
 • Amcangyfrifwyd bod nifer y bobl 85+ oed wedi codi o 4,100 sef 3.1% o'r boblogaeth yng nghanol 2009 (2.5% yng Nghymru) i 4,300 sef 3.3 % o'r boblogaeth (2.5% yng Nghymru) yng nghanol 2010.


I weld rhagor o fanylion, ewch i'r bwletinau yn ein llyfrgell ystadegau Powys-i

30/6/11 Pobl wedi'u Hanafu gan Draffig Ffyrdd 2005-2010

Cyhoeddwyd data ar nifer y bobl a anafwyd gan draffig ffyrdd yn Awdurdodau Unedol Cymru yn 2010.

Mae dogfen sy'n cynnwys y data yma i'w chael yma.

Rhwng 1994-98 a 2010, disgynnodd nifer y rhai a anafwyd ym Mhowys o 12% (o'i gymharu â 33% yng ngweddill Cymru) a gwelwyd gostyngiad o 33% yn nifer y rhai a gafodd eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol (o'i gymharu â 46% yng ngweddill Cymru)

Yn achos y rhai a gafodd eu hanafu yn sgil beiciau modur, cododd y nifer ym Mhowys rhwng 1994-98 a 2010 o 7%, er bod y gyfradd wedi disgyn o 18% yng Nghymru, a chododd nifer y rhai a gafodd eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol o 24% (o'i gymharu â gostyngiad o 35% yng Nghymru).

Dylid pwyllo wrth weld ffigyrau ar gyfer Awdurdodau Unedol. Gall newidiadau cymharol fychain yn nifer y rhai a anafwyd arwain at newidiadau mawr yn y canrannau. Dylid monitro'r data dros gyfnod.

16/6/11 Amcangyfrifon Canol Blwyddyn Powys yn ôl Grwp Ethnig - Arbrofol

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi ystadegau arbrofol ar gyfer Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn yn ôl grwp ethnig. Gellir gweld y ddogfen grynhoi i Bowys ar gyfer data 2001 i 2009 yn ôl oedran a grwp ethnig eang yma.

Yn 2001, roedd 125,300 o bobl Gwyn, 300 o bobl Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig, 100 o bobl Dduon neu Ddu Brydeinig, 400 o bobl o ethnigrwydd cymysg a 200 o bobl eraill.

Erbyn 2009, roedd hyn wedi cynyddu i 128,100 o bobl Gwyn, 1300 o bobl Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig, 800 o bobl Dduon neu Ddu Brydeinig, 1000 o bobl o ethnigrwydd cymysg a 600 o bobl eraill.

Amcangyfrifon canrannau poblogaeth yw bod y grwp pobl Gwyn wedi gostwng o 99% yn 2001 i 97% yn 2009

Ystadegau "arbrofol" yw'r amcangyfrifon hyn a dylid eu defnyddio felly gyda'r gofal priodol a bod yn ymwybodol o'u cyfyngiadau. Caiff defnyddwyr eu cynghori i fod yn ofalus wrth ddehongli'r amcangyfrifon ar gyfer meysydd is-genhedloedd, yn enwedig mewn ardaloedd megis Powys gyda llif mewnfudo mewnol uchel. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar nodiadau PEEG ar Ddibynadwyedd yr Amcangyfrifon a gyhoeddir heddiw gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol:

http://www.statistics.gov.uk/statbase/product.asp?vlnk=14238

 

18/5/2011 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.3% Ebrill 2011

Roedd 1,817 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Ebrill 2011, sef 2.3% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Mai 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.1%), AFfCL Ystradgynlais (3.6%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.9%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 19fed ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

13/4/2011 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.4% Mawrth 2011

Roedd 1,913 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mawrth 2011, sef 2.4% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Ebrill 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.3%), AFfCL Ystradgynlais (3.7%) ac AFfCL Y Drenewydd (3.0%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 18fed ardal waethaf yng Nghymru.  Roedd Castell Y Trallwng hefyd o fewn y 100 adran etholiadol waethaf.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

16/3/2011 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.5% Chwefror 2011

Roedd 1,967 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Chwefror 2011, sef 2.5% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Mawrth 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (4.3%), AFfCL Ystradgynlais (3.6%) ac AFfCL Y Drenewydd (3.0%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 17eg ardal waethaf yng Nghymru. Roedd Rhanbarth Castell Y Trallwng hefyd o fewn y 100 rhanbarth etholiadol gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

15/2/2011 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.2% Rhagfyr 2010

Roedd 1,749 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Rhagfyr 2010, sef 2.2% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Ionawr 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Llandrindod (3.4%), AFfCL Ystradgynlais (3.0%) ac AFfCL Machynlleth (2.8%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 38fed ardal waethaf yng Nghymru. Roedd Rhanbarth Castell Y Trallwng hefyd o fewn y 100 rhanbarth etholiadol gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

 

 

16/12/2010 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.1% Tachwedd 2010

Roedd 1,643 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Tachwedd 2010, sef 2.1% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Rhagfyr 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

 
Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.1%), AFfCL Llandrindod (2.7%) ac AFfCL Machynlleth (2.7%).


Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 60fed ardal waethaf yng Nghymru. Roedd Rhanbarth Castell Y Trallwng hefyd o fewn y 100 rhanbarth etholiadol gwaethaf.


I gael rhagor o fanylion darllenwch ein mbwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra

17/11/2010 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.0% Hydref 2010

Roedd 1,601 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Hydref 2010, sef 2.0% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Tachwedd 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.3%), AFfCL Llandrindod (2.7%) ac AFfCL Machynlleth (2.4%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 86fed ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

 

13/10/2010 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.1% Medi 2010

Roedd 1,646 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Medi 2010, sef 2.1% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 oed a amcangyfrifwyd yn ôl y data a ryddhawyd fis Hydref 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.5%), AFfCL Llandrindod (2.9%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.5%).

Rhanbarth Etholiadol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 16egd ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

Data ymfudo mewnol i Bowys 2008 - 2009

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) wedi rhyddhau gwybodaeth ategol ar gyfer amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2009 sy'n rhoi manylion ar ymfudo mewnol i ac o Bowys rhwng 2008 a 2009.

Y swm ymfudo net dros y flwyddyn oedd 300 o bobl, gyda 4900 yn symud i mewn i Bowys a 4600 yn symud allan.  Dim ond y band oedran 15 - 19 oedd ag all-lif net o bobl.

Am ragor o fanylion ar y llifoedd, ewch i'r  bwletin yn ein llyfrgell ystadegau  Powys-i .

27/09/2010 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.1% Awst 2010

Roedd 1,671 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Awst 2010, sef 2.1% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd (SYLWCH: mae'r ganran hon yn newid o'r misoedd blaenorol pan roedd y gyfradd yn dangos canran y gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd), yn ôl y data a ryddhaowyd fis Medi 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.6%), AFfCL Llandrindod (2.8%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%).

Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 19eg ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Diweithdra.

23/08/2010 Cyfradd Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys 2.0% Gorffennaf 2010

Roedd 1,602 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Gorffennaf 2010, sef 2.0% o'r gweithlu preswyl rhwng 16-64 a amcangyfrifwyd (SYLWCH: mae'r ganran hon yn newid o'r misoedd blaenorol pan roedd y gyfradd yn dangos canran y gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd), yn ôl y data a ryddhaowyd fis Awst gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.3%), AFfCL Llandrindod (3.0%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%).

Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod oedd y 30ain ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion darllenwch ein bwletin misol ar Hawliadau Budd-daliadau Di-weithdra.   

13 Gorffennaf 2010: Diwygiad LlCC i WIMD 2008 wedi'i gyhoeddi

The WAG statistics directorate have announced that an error was discovered in the Physical Environment domain of the Welsh Index of Multiple Deprivation (WIMD) 2008 in July 2010. As a result, the scores and ranks of the lower-layer super output areas (LSOAs) in the Physical Environment domain were revised on 13th July 2010. The change in LSOA ranking in the Physical Environment domain caused small changes to the Overall WIMD scores and ranks, and also to the Child Index scores and ranks. These were revised on the same date.

See the following page for further details, and revised WIMD 2008 report.

http://wales.gov.uk/topics/statistics/theme/wimd/2008/?lang=en

Anyone utilising statistics from WIMD 2008 is advised to review and update their data-sets and reports accordingly.

A WIMD 2008 report using the revised figures will be published shortly on our Powys-i website.

14/07/2010 Powys claimant unemployment rate 2.1% June 2010

There were 1,600 people out of work and claiming unemployment benefits in Powys in June 2010, equivalent to 2.1% of the estimated resident workforce, according to data released in July 2010 by the Office for National Statistics.

The Council's Research and Information Unit estimate that the highest claimant unemployment rates among the county's 15 Local Community Forum Areas (LCFAs) were in Ystradgynlais LCFA (3.7%), Llandrindod Wells LCFA (3.6%) and Knighton LCFA (2.5%).

Llandrindod East/Llandrindod West electoral division was the 35th worst area in Wales.

For further details please refer to our monthly Unemployment Benefits Claimants bulletin.

28/06/2010 Amcangyfrif Poblogaeth Powys Canol 2009 = 131,736

The Office for National Statistics (ONS) released their 2009 mid-year population estimates at 9.30 am on 24th June 2010.   

Key points from the mid-2009 population estimates for Powys are as follows:
there were an estimated 131,700  people resident in Powys in June 2009. This represented an increase of 100, or 0.04% (Wales 0.3%) from mid-2008 to mid-2009, lower than the increase  of 700 or 0.5% ( Wales 0.%) in the previous year from  mid-2007 to  mid-2008. The average age was 44.4 years in  Powys in mid-2009 (Wales 41.0) The estimated number of children in Powys aged 0 to 15 fell slightly to 23,000 or 17.5%  (Wales 18.3%) of the population in mid-2009, from 23,400 or 17.8% (Wales 18.5%) of the mid-2008 population.

The estimated number of children aged under 5 in Powys increased slightly to 6,500 or 4.9% (Wales 5.6%) of the mid-2009 population, from 6,400 or 4.9% (Wales 5.7%) of the mid-2008 population.

The estimated working age population (16 to 64 males, 16 to 59 females) fell slightly to 73,600 or 55.9% (Wales 60.0%) of the mid-2009 population, from 74,100 or 56.3% (Wales 60.1%)  of the mid-2008 population.

The estimated retirement age population (65 plus males, 60 plus females) rose to 35,100 or 26.6 % (Wales 21.7%) of the mid-2009 population from 34,200 or 26.0% (Wales 21.4%) of the mid-2008 population.
For more detail please see the bulletins in our Powys-i statistics library

17/06/2010 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.3% Mai 2010

Roedd 1,737 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mai 2010, sef 2.3% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Mehefin 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Ystradgynlais (4.0%), AFfCL Llandrindod (3.7%) ac AFfCL Tref-y-clawdd  (2.8%). 

Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod oedd y 67ain ardal waethaf yng Nghymru, gyda Chastell Y Trallwng hefyd yn y cant o ardaloedd gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-dalidau Diweithdra.

01/06/2010 Poblogaeth Powys i godi i 146,300 erbyn 2033

Ar 27 Mai 2010 cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei ragamcaniadau poblogaeth ar gyfer y 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru, sy'n cymryd lle'r rhagamcanion blaenorol a gyhoeddwyd yn 2008.

Maent yn seiliedig ar amcangyfrifon poblogaeth canol 2008 y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol ac mae'n rhoi rhagamcaniadau o'r boblogaeth yn ol blwyddyn unigol o oed a rhyw am gyfnod o 25 blynedd hyd at 2033.  

Disgwylir i boblogaeth Powys gynyddu o 11.1% o 131,700 yn 2008 i 146,300 yn 2033.

I gael y manylion llawn gweler ein hadroddiad "Rhagamcaniadau Poblogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Powys (seiliedig ar 2008)"

 

17/5/10 New Mid Year Population Estimates

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi'r amcangyfrifon poblogaeth ganol blwyddyn 2008 diwygiedig ym mis Mai 2010. Adolygwyd pob amcangyfrif ar gyfer 2002 i 2008. 

Yn 2008 roedd gan Bowys boblogaeth o 131,677. Mae can Gymru boblogaeth o 2,990,077.

Mae rhagor o ddata i'w chael o wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol gan gynnwys data ar gyfer pob un o'r 22 Awdurdod Unedol yng Nghymru, neu gellir lawrlwytho adroddiadau o wefan Powys-i.

Dyma'r prif bwyntiau o amcangyfrifon poblogaeth ganol-blwyddyn 2008: 

 • Amcangyfrifwyd bod 131,677 o bobl yn byw ym Mhowys fis Mehefin 2008.
 • Roedd hyn yn gynnydd o 711, neu 0.54% (Cymru 0.47%) o ganol-blwyddyn 2007 hyd ganol blwyddyn 2008.
 • 44.2 oedd yr oed cyfartalog ym Mhowys yng nghanol 2008 (Cymru 40.9)
 • Amcangyfrifwyd mai 23,42, neu 17.8% (Cymru 18.5%) o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd, oedd nifer y plant rhwng 0 a 15 ym Mhowys yng nghanol 2008.
 • Amcangyfrifwyd mai 6,449, neu 4.9% (Cymru 5.6%) o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd, oedd nifer y plant dan 5 ym Mhowys yng nghanol 2008.
 • Amcangyfrifwyd mai 74,086 (dynion rhwng 16 a 64, merched rhwng 16 a 59) oedd nifer y boblogaeth oed gweithio ym Mhowys 
 • Amcangyfrifwyd mai 34,171 neu 26.0% (Cymru 21.4%) o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd oedd y boblogaeth oed ymddeol (dynion 65 a throsodd, merched 60 a throsodd).

21/05/2010 17/06/2010 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.5% Ebrill 2010

Roedd 1,881 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Ebrill 2010, sef 2.5% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Mai 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Ystradgynlais (4.1%), AFfCL Llandrindod (3.9%) ac AFfCL y Drenewydd  (2.9%). 

Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod oedd y 67ain ardal waethaf yng Nghymru, gyda Chastell Y Trallwng hefyd yn y cant o ardaloedd gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn a Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

21/04/2010 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.6% Mawrth 2010

Roedd 1,981 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mawrth 2010, sef 2.6% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Mawrth 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Ystradgynlais (4.4%), AFfCL Llandrindod (4.1%) ac AFfCL Y Drenewydd (3.3%). 

Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod oedd y 74ain ardal waethaf yng Nghymru, gyda Chastell Y Trallwng hefyd yn y cant o ardaloedd gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-dalidau Diweithdra.

01/04/10 Proffiliau o'r Ardal Gynnyrch Ehangach

Mae proffiliau newydd o ardaloedd bychain ym Mhowys bellach i'w gweld ar wefan  Powys-i.

Mae 19 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol ac 80 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is ar draws Powys, sy'n cynnwys pynciau megis:

 • Poblogaeth
 • Addysg
 • Cymdeithasol a Lles
 • Iechyd a Gofal
 • Tai,
 • Cymdeithas
 • Ynni a Diwydiant 
 • Yr Amgylchedd
 • Amaethyddiaeth
 • Y Farchnad Lafur
 • Economi,
 • Trafnidiaeth
 • Diogelwch Cymunedol

17/03/2010 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.8% Chwefror 2010

Roedd 2,099 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Chwefror 2010, sef 2.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Mawrth 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae hyn yn cynrychioli cwymp o 7 unigolyn o'r flwyddyn blaenorol, y cwymp cyntaf blwyddyn ar ôl blwyddyn ers Gorffennaf 2008. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Ystradgynlais (4.4%), AFfCL Llandrindod (4.3%) ac AFfCL Y Drenewydd (3.4%). 

Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod oedd yr 80fed ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-dalidau Diweithdra. 

 

 

 

18/02/2010 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.8% Ionawr 2010

Roedd 2,112 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Ionawr 2010, sef 2.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Chwefror 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Ystradgynlais (4.5%), AFfCL Llandrindod (4.4%) ac AFfCL Y Drenewydd (3.5%). 

Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod oedd y 47fed ardal waethaf yng Nghymru, gyda Chastell Y Trallwng hefyd yn y 100 Ardal Etholiadol waethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-dalidau Diweithdra

20/01/2010 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.7% Rhagfyr 2009

Roedd 2,028 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Rhagfyr 2009, sef 2.7% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Ionawr 2010 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Llandrindod (4.3%), AFfCL Ystradgynlais (4.3%) ac AFfCL Y Drenewydd (3.4%). 

Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod oedd y 25ain ardal waethaf yng Nghymru, gyda Chastell Y Trallwng hefyd yn y 100 Ardal Etholiadol waethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

21/12/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.7% Tachwedd 2009

Roedd 2,041 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Tachwedd 2009, sef 2.7% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Rhagfyr 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Llandrindod (4.5%), AFfCL Ystradgynlais (4.2%) ac AFfCL Y Drenewydd (3.7%). 

Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod oedd y 33ain ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

 

19/11/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.8% Hydref 2009

Roedd 2,097 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Hydref 2009, sef 2.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Tachwedd 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Ystradgynlais (4.8%), AFfCL Llandrindod (4.5%) ac AFfCL Y Drenewydd (4.1%). 

Rhanbartharthau Etholiadol y De Dwyrain Llandrindod/Llandrindod a'r Drenewydd oedd y 77fed ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

 

19/11/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.8% Medi 2009

Roedd 2,080 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Medi 2009, sef 2.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Hydref 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Ystradgynlais (4.7%), AFfCL Y Drenewydd (4.2%) ac AFfCL Llandrindod (4.0%). 

Rhanbartharthau Etholiadol De'r Drenewydd oedd y 62 ardal waethaf yng Nghymru gyda Dwyrain Y Drenewydd a De Llandrindod / gorllewin Llandrindod  hefyd yn y 100 Rhanbarth Etholiadol gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

06/10/2009 50 Ffaith am Bowys 2009

Mae rhifyn 2009 o ddogfen 50 Ffaith am Bowys wedi cael ei chyhoeddi a gellir ei lawrlwytho yma:

50 Ffaith am Bowys

Proffil yw '50 Ffaith am Bowys' o'r sir ar draws nifer o feysydd gan gynnwys Poblogaeth, y Farchnad Lafur a'r Amgylchedd.

24/09/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.8% Awst 2009

Roedd 2,136 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Awst 2009, sef 2.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Awst 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Ystradgynlais (4.6%) ac AFfCL Llandrindod (4.2%) AFfCL Ystradgynlais (4.7%),  AFfCL Y Drenewydd (4.1%) ac AFfCL Llandrindod (4.1%). 

Rhanbartharthau Etholiadol Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod a De'r Drenewydd  oedd y 74ain ardal gwaethaf yng Nghymru gyda Dwyrain Y Drenewydd hefyd yn y 100 Rhanbarth Etholiadol gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

 

 

12/08/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.8% Gorffennaf 2009

Roedd 2,094 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Gorffennaf 2009, sef 2.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Awst 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn   AFfCL Ystradgynlais (4.7%), AFfCL Llandrindod (4.1%) ac AFfCL Y Drenewydd (3.9%). 

Rhanbartharthau Etholiadol Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod oedd y 33ain ardal gwaethaf yng Nghymru gyda Dwyrain Y Drenewydd a De'r Drenewydd hefyd yn y 100 Rhanbarth Etholiadol gwaethaf.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

10/08/2009 Poblogaeth Ardaloedd Gwasanaethau Cymdeithasol Powys

Mae Uned Ymchwil Ystadegol Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi amcangyfrifon ar gyfer pump Ardal Gwasanaethau Cymdeithasol Powys (SSA) yn 2006 a 2007, ar sail amcangyfrifon poblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch Haen Is.

Dyma'r amcangyfrifon ar gyfer poblogaethau 2007:

 • SSA Aberhonddu - 26,400
 • SSA Llandrindod - 31,500
 • SSA Y Drenewydd - 29,900
 • SSA Y Trallwng - 32,300
 • SSA Ystradgynlais  - 10,300

I weld rhagor o ystadegau, gwelwch Amcangyfrifon Poblogaeth SSA Powys yn ein llyfrgell ystadegau gwybodaeth Powys.

I weld map o Ardal Gwasanaethau Cymdeithasol Powys, ewch yma

23/07/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.8% Mehefin 2009

Roedd 2,112 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mehefin 2009, sef 2.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Mehefin 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Tref-y-clawdd (4.5%),  AFfCL Ystradgynlais (4.4%) ac AFfCL Llandrindod (4.2%), 

Roedd Ward Etholaethol De Y Drenewydd ymhlith y 32 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

 

23/06/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.8% Mai 2009

Roedd 2,131 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mai 2009, sef 2.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Mehefin 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (4.7%),  AFfCL Y Drenewydd  (4.1%) ac AFfCL Llandrindod (4.0%), 

Roedd Ward Etholaethol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod ymhlith y 52 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

 

16/06/2009 Nifer aelwydydd Powys i gynyddu i 77,300 erbyn 2031

Ar 11 Mehefin 2009 cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei hamcangyfrifon yn seiliedig ar ffigyrau 2006 yn ôl y math o aelwydydd i 22 awdurdod unedol Cymru ar gyfer cyfnod o 25 mlynedd hyd at 2031.

Maent yn seiliedig ar yr amcangyfrifon poblogaeth sy'n seiliedig ar ffigyrau 2006 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynylliad Cymru ym Mehefin 2008. 

Pwyntiau Allweddol

 • Disgwylir cynnydd o 33.7% yn nifer yr aelwydydd ym Mhowys o 57,800 yn 2006 i 77,300 yn 2031 (Cymru 25.0%). Mae'r cynnydd hwn ymhlith y mwyaf ymhlith holl awdurdodau unedol Cymru, sy'n amrywio rhwng 10% ym Merthyr Tudful a 36% yn Sir Gaerfyrddin.
 • Ar gyfartaledd, disgwylir cynnydd o 1.3% y flwyddyn yng nghyfanswm yr aelwydydd ym Mhowys rhwng 2006 a 2031 (Cymru 1.0%).
 • Mae cyfartaledd maint aelwydydd ym Mhowys yn debygol o ostwng o 2.24 o bobl yn 2006 (Cymru 2.30), i 1.96 o bobl yn 2031, (Cymru 2.03)
 • Disgwylir cynnydd o 69.8% mewn aelwydydd un rhiant ym Mhowys o 3,100 yn 2006 i 5,200 yn 2031 (Cymru 70.3%).
 • Disgwylir gostyngiad o 9.1% yng nghyfanswm yr aelwydydd gyda 3 neu fwy o bobl o 17,700 yn 2006 i 16,100 yn 2031 (gostyngiad o 7.9% i Gymru).
 • Digwylir cynnydd o 71.2% mewn aelwydydd gydag un person a 36.5% mewn aelwydydd gyda dau o bobl rhwng 2006 a 2031 (Cymru 56.0% a 29.7%).

(Mae'r holl ffigyrau aelwydydd wedi'u crynhoi i'r 100 agosaf)

Mae'r manylion llawn i'w gweld yn adroddiad "Amcangyfrifon Aelwydydd LlCC i Bowys (seiliedig ar 2006)"

14/05/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.9% Ebrill 2009 (diweddarwyd 23/6/09)

Roedd 2,189 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Ebrill 2009, sef 2.9% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Mai 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  Dyma'r cyfrif uchaf ers Chwefror 1997.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.9%), AFfCL Llandrindod (3.1%), ac AFfCL Y Drenewydd  (3.2%).

Roedd Ward Etholaethol De'r Drenewydd ymhlith y 38 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

27/04/2009 Cyfradd hawlwyr diweithdra Powys 2.9% Mawrth 2009 (diweddarwyd 23/6/98)

Roedd 2,178 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mawrth 2009, sef 2.9% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Ebrill 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  Dyma'r cyfrif uchaf ers Chwefror 1997.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (4.7%), AFfCL Llandrindod (4.3%),  AFfCL Y Drenewydd a Thref-y-clawdd (3.5%).

Roedd Ward Etholaethol Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod ymhlith y 52 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

23/03/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.8% Chwefror 2009

Roedd 2,106 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Chwefror 2009, sef 2.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Mawrth 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  Dyma'r cyfrif uchaf ers Chwefror 1999.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (4.5%), AFfCL Llandrindod (4.3%), ac AFfCL Y Drenewydd  a Thref-y-clawdd (3.4%).

Roedd Ward Etholaethol Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod ymhlith y 101 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

16/02/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.5% Ionawr 2009

Roedd 1,854 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Ionawr 2009, sef 2.5% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Chwefror 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  Dyma'r cyfrif uchaf ers Chwefror 2000.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (4.0%), AFfCL Llandrindod (3.7%), ac AFfCL Y Drenewydd  (2.5%).

Roedd Ward Etholaethol Dwyrain Llandrindod/Gorllewin Llandrindod ymhlith y 95 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

22/01/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.2% Rhagfyr 2008

Roedd 1,666 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Rhagfyr 2008, sef 2.2% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Ionawr 2009 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.6%), AFfCL Llandrindod (3.4%), ac AFfCL Y Drenewydd  (2.5%).

Roedd Ward Etholaethol y Castell, Trallwng ymhlith yr 87 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

05/01/2009 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 2.0% Tachwedd 2008

Roedd 1,474 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Tachwedd 2008, sef 2.0% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Rhagfyr 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.2%), AFfCL Llandrindod (2.8%), ac AFfCL Y Drenewydd  (2.3%).

Roedd Ardal Etholaethol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod ymhlith y 46 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

14/11/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.8% Hydref 2008

Roedd 1,318 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Hydref 2008, sef rhyw 1.8% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Tachwedd 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.2%), AFfCL Llandrindod (2.8%), ac AFfCL Y Drenewydd  (2.0%).

Roedd Ardal Etholaethol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod ymhlith y 46 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

20/10/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Medi 2008

Roedd  1,237 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Medi 2008, sef rhyw 1.7% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Hydref 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais (3.2%), AFfCL Llandrindod (2.8%), ac AFfCL Y Drenewydd  (1.9%).

Roedd Ardal Etholaethol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod ymhlith y 27 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

29/09/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.6% Awst 2008

Roedd 1,206 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Awst 2008, sef rhyw 1.6% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Medi 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais  (3.1%), AFfCL Llandrindod (2.7%), ac AFfCL Y Drenewydd  (1.9%).

Roedd Ardal Etholaethol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod ymhlith y 29 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

20/08/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.4% Gorffennaf 2008

Roedd 1,128 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Gorffennaf 2008, sef rhyw 1.4% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Awst 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth Cyngor yn amcangyfrif mai'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL) oedd yn AFfCL Ystradgynlais  (2.8%), AFfCL Llandrindod (2.8%), ac AFfCL Y Drenewydd  (1.8%).

Roedd Ardal Etholaethol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod ymhlith y 24 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

28/07/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.4% Mehefin 2008

Roedd 1,038 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys fis Mehefin 2008, sef rhyw 1.4% o'r gweithlu preswyl a amcangyfrifwyd, yn ôl y data a ryddhawyd fis Gorffennaf 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth Cyngor yn amcangyfrif mai'r tair ardal a ganlyn oedd â'r cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymunedol Leol (AFfCL)

AFfCL Ystradgynlais  (2.8%), AFfCL Llandrindod (2.2%), ac AFfCL Y Drenewydd  (1.7%).

Roedd Ardal Etholaethol Dwyrain Llandrindod / Gorllewin Llandrindod ymhlith y 44 ardal waethaf yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch ein bwletin misol ynglyn â Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra.

08/07/2008 Disgwyl i boblogaeth Powys godi i 154,300 erbyn 2031

Ar 30 Mehefin 2008 cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei ragolygon am boblogaeth y 22 ardal unedol yng Nghymu am y tro cyntaf.

Maent wedi'u seilio ar amcangyfrifon poblogaeth canol 2006 oddi wrth y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac yn cynnig rhagolygon yn ôl blwyddyn unigol a rhyw, am gyfnod o 25 mlynedd i 2031.

Disgwylir i boblogaeth Powys gynyddu o 17.6% o131,100 ym 2006 i154,300 in 2031.

I gael manylion llawn neu fanylion manwl, darllenwch ein hadroddiad "WAG Population Projections for Powys (2006-based)"

16/06/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.4% Mai 2008

Roedd 1,053 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Mai 2008, sef 1.4% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Mehefin 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Ystradgynlais (2.4%), AFfCL Llandrindod (2.4%), AFfCL Y Drenewydd (1.8%) ac AFfCL Tref-y-clawdd (1.8%),

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra misol.

16/05/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.4% Ebrill 2008

Roedd 1,081 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Ebrill 2008, sef 1.4% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Ebrill 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (2.6%), AFfCL Ystradgynlais (2.5%), a'r AFfCL Y Drenewydd (1.8%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra misol.

24/05/2008 Powys claimant unemployment rate 1.4% April 2008

Roedd 1,114 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Mawrth 2008, sef 1.5% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Mewrth 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn

Llandrindod Wells LCFA (2.6%), Ystradgynlais LCFA (2.5%), and Newtown LCFA (1.8%)

Am ragor o fanylion ewch i'n monthly Unemployment Benefits Claimants bulletin.

 

26/03/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.5% Chwefror 2008

Roedd 1,133 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Chwefror 2008, sef 1.5% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Ionawr 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (3.0%), AFfCL Ystradgynlais (2.7%), a'r AFfCL Y Drenewydd (1.8%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra

18/02/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.5% Ionawr 2008

Roedd 1,146 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Ionawr 2008, sef 1.4% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Ionawr 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (3.3%), AFfCL Ystradgynlais (2.9%), a'r AFfCL Y Drenewydd (1.9%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin hawlwyr budd-daliadau misol.

22/01/2008 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.4% Rhagfyr 2007

Roedd 1,055 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Rhagfyr 2007, sef 1.4% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Ionawr 2008 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (2.7%), AFfCL Ystradgynlais (2.5%), a'r AFfCL Y Drenewydd (1.6%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin hawlwyr budd-daliadau misol.

19/12/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.4% Tachwedd 2007

Roedd 1,069 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Tachwedd 2007, sef 1.4% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Rhagfyr 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (2.9%), AFfCL Ystradgynlais (2.6%), ac AFfCL Llanfair-ym-Muallt (1.6%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin hawlwyr budd-daliadau misol.

16/11/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.4% Hydref 2007

Roedd 1,063 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Hydref 2007, sef 1.4% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Tachwedd 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (3.0%), AFfCL Ystradgynlais (2.6%), ac AFfCL Machynlleth (1.7%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin hawlwyr budd-daliadau isol.

23/10/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Medi 2007

Roedd 1,113 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Medi 2007, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Hydref 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (3.3%), AFfCL Ystradgynlais (2.6%), ac AFfCL Y Drenewydd (1.7%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau misol

25/09/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Awst 2007

Roedd 1,152 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Awst 2007, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Medi 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (3.0%), AFfCL Ystradgynlais (2.5%), ac AFfCL Y Drenewydd (1.9%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau misol misol.

16/08/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Gorffennaf 2007

Roedd 1,142 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Gorffennaf 2007, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Gorffennaf 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (3.1%), AFfCL Ystradgynlais (2.3%), ac AFfCL Y Drenewydd (2.1%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau misol misol.

01/08/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Mehefin 2007

Roedd 1,090 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Mehefin 2007, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Gorffennaf 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod(3.0%), AFfCL Ystradgynlais (2.2%), ac AFfCL Y Drenewydd (1.9%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

15/06/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Mai 2007

Roedd 1,145 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Mai 2007, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Mail 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod(3.0%), AFfCL Ystradgynlais (2.3%), ac AFfCL Y Drenewydd (2.1%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra

17/05/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Ebrill 2007

Roedd 1,208 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-dal diweithdra ym  Mhowys fis Ebrill 2007, sef 1.7% o'r gweithlu preswyl, yn ôl y data a ryddhawyd fis Mai 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

Llandrindod LCFA (3.1%), LCFA Ystradgynlais (2.6%), a LCFA y Drenewydd(2.2%)

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein bwletin Hawlwyr Budd-dal Diweithdra misol.

19/04/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Mawrth 2007

Roedd 1,286 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Mawrthl 2007, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Ebrill 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod(3.1%), AFfCL Ystradgynlais (2.9%), ac AFfCL Y Drenewydd (2.1%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol

27/03/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.8% Chwefror 2007

Roedd 1,333 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Chwefror 2007, sef 1.8% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Mawrth 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod(3.4%), AFfCL Ystradgynlais (3.1%), ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

16/02/2007 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.8% Ionawr 2007

Roedd 1,305 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Ionawr 2007, sef 1.8% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Chwefror 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod(3.2%), AFfCL Ystradgynlais (3.0%), AFfCL Machynlleth (2.4%)  ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra

18/1/2007 Powys claimant unemployment rate 1.7% December 2006

Roedd 1,275 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Rhagfyr 2006, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Ionawr 2007 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod(3.2%), AFfCL Ystradgynlais (2.9%), ac AFfCL Machynlleth (2.2%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

18/12/2006 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Tachwedd 2006

Roedd 1,260 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Tachwedd 2006, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Rhagfyr 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Ystradgynlais(3.0%), AFfCL Llandrindod (2.9%) ac AFfCL Machynlleth a'r Drenewydd  (2.1%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

16/11/2006 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.8% Hydref 2006

Roedd 1,317 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Hydref 2006, sef 1.8% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Tachwedd 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn

AFfCL Ystradgynlais(3.3%), AFfCL Llandrindod (3.2%) ac AFfCL Machynlleth (2.1%).

Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-dâl Diweithdra misol.

19/10/2006 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.8% Medi 2006

Roedd 1,352 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym Medi 2006, sef 1.8% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Medi 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (3.2%), AFfCL Ystradgynlais (3.2%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%). Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

19/09/2006 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.8% Awst 2006

Roedd 1,431 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys yn Awst 2006, sef 1.8% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Medi 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (3.6%), AFfCL Ystradgynlais (3.4%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%). Am ragor o fanylion ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

17/08/2006 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.8% Gorffennaf 2006

Roedd 1,382 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys yng Ngorffennaf 2006, sef 1.8% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Awst 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn 

AFfCL Llandrindod (3.4%), AFfCL Ystradgynlais (3.3%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%)

Am ragor o fanylion cyfeiriwch at ein bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

 

21/07/2006 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Mehefin 2006

Roedd 1,289 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym Mehefin 2006, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Mehefin 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn

AFfCL Llandrindod (3.5%), AFfCL Ystradgynlais (2.9%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.2%)

Am ragor o fanylion cyfeiriwch at ein bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

 

16/06/2006 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.8% Mai 2006

Roedd 1,332 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Mai 2006, sef 1.8% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Mehefin 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn

AFfCL Llandrindod (3.3%), AFfCL Ystradgynlais (2.7%) ac AFfCL Rhaeadr Gwy (2.4%)

Am ragor o fanylion cyfeiriwch at ein bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

 

22/05/2006 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.8% Ebrill 2006

Roedd 1,372 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Ebrill 2006, sef 1.8% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Mai 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn

AFfCL Llandrindod (3.8%), AFfCL Ystradgynlais (2.7%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%)

Am ragor o fanylion cyfeiriwch at ein bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Di-weithdra misol.

 

21/04/2006 Cyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra Powys - 1.9% Mawrth 2006

Roedd 1,413 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-dâl diweithdra ym Mhowys ym Mawrth 2006, sef 1.9% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Ebrill 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn

AFfCL Llandrindod (3.7%), AFfCL Ystradgynlais (2.7%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%)

Am ragor o wybodaeth, gellir lawrlwytho ein bwletin Hawlwyr Budd-dâl Diweithdra misol yma

16/03/2006 Cyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra Powys - 1.9% Chwefror 2006

Roedd 1,439 o bobl yn ddi-waith ac yn hawlio budd-dâl diweithdra ym Mhowys yn Chwefror 2006, sef 1.9% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y sir, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Mawrth 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y gyfradd hawlwyr budd-dâl diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y sir yn

AFfCL Llandrindod (3.4%), AFfCL Ystradgynlais (2.9%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.4%)

Am ragor o wybodaeth, gellir lawrlwytho ein bwletin Hawlwyr Budd-dâl Diweithdra misol yma

15/02/2006 Cyfradd hawlwyr diweithdra Powys 1.9% Ionawr 2006

Roedd 1,400 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Ionawr 2006, sy'n cyfateb i 1.9% o amcangyfrif gweithlu preswyl, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Chwefror 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Yn ôl amcangyfrifau Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor, roedd y cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith y 15 o Fforymau Cymunedau Lleol y Sir yn:

Ardal Fforwm Gymuned Leol Llandrindod (3.6%), Ardal Fforwm Gymuned Leol Ystradgynlais (3.0%) ac Ardal Fforwm Gymuned Leol Tref-y-clawdd (2.3%)

Am fanylion pellach, cyfeiriwch at ein Bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra, a gallwch ei lawrlwytho yma

31/01/2006 Cyfradd hawlwyr diweithdra Powys 1.8% Rhagfyr 2005

Roedd 1,280 o bobl allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Rhagfyr 2005, sy'n cyfateb i 1.8% o amcangyfrif gweithlu preswyl, yn ôl data a ryddhawyd ym mis Ionawr 2006 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Yn ôl amcangyfrifau Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor, roedd y cyfraddau diweithdra uchaf ymhlith y 15 o Fforymau Cymunedau Lleol y Sir yn:

Ardal Fforwm Gymuned Leol Llandrindod (3.5%), Ardal Fforwm Gymuned Leol Ystradgynlais (2.5%) ac Ardal Fforwm Gymuned Leol Tref-y-clawdd (2.2%)

Am fanylion pellach, cyfeiriwch at ein Bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra, a gallwch ei lawrlwytho yma

03/01/2006 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.7% Tachwedd 2005

Roedd 1,275 o bobl yn ddiwaith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys yn Nachwedd 2005, sef 1.7% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y Sir, yn ôl data a ryddhawyd gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol ym mis Rhagfyr.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y cyfraddau hawlwyr budd-daliadau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y Sir yn

AFfCL Llandrindod (3.2%), AFfCL Ystradgynlais (2.7%) ac AFfCL Tref-y-clawdd (2.4%)

Am ragor o fanylion, ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra misol a ellir ei lawrlwytho yma

17/11/2005 Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.6%* Hydref 2005

Roedd 1,197 o bobl yn ddiwaith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys yn Hydref 2005, sef 1.6% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y Sir, yn ôl data a ryddhawyd gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol ym mis Hydref.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y cyfraddau hawlwyr budd-daliadau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y Sir yn

AFfCL Llandrindod (3.2%), AFfCL Ystradgynlais (2.6%) ac AFfCL Tref-y-clawdd (2.2%)

Am ragor o fanylion, ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra misol a ellir ei lawrlwytho yma

* 3/1/2006 camgymeriad

llinell deitl:  cyfradd diweithdra = 1.6% nid 1.5%
paragraff cyntaf: rhyddhawyd y data ym mis Tachwedd ac nid Hydref

 

 

20/10/2005: Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.5% Medi 2005

Roedd 1,140 o bobl yn ddiwaith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Medi 2005, sef 1.5% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y Sir, yn ôl data a ryddhawyd gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol ym mis Hydref.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y cyfraddau hawlwyr budd-daliadau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y Sir yn

AFfCL Llandrindod (3.1%), AFfCL Ystradgynlais LCFA (2.5%) ac AFfCL Llanfair-ym-Muallt (2.0%)

Am ragor o fanylion, ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra misol trwy glicio yma

15/09/2005: Cyfradd hawlwyr budd-daliadau diweithdra Powys 1.6% Awst 2005

Roedd 1,175 o bobl yn ddiwaith ac yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mhowys ym mis Awst 2005, sef 1.6% o'r gweithlu a amcangyfrifir sy'n byw yn y Sir, yn ôl data a ryddhawyd gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol ym mis Hydref.

Mae Uned Ymchwil a Gwybodaeth y Cyngor yn amcangyfrif fod y cyfraddau hawlwyr budd-daliadau diweithdra uchaf ymhlith 15 Ardal Fforwm Cymuned Leol (AFfCL) y Sir yn

AFfCL Llandrindod (3.0%), AFfCL Ystradgynlais LCFA (2.7%) ac AFfCL Y Drenewydd (2.2%)

Am ragor o fanylion, ewch i'n bwletin Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra misol trwy glicio yma

9/09/04: Cynnydd yn nhwf blynyddol y boblogaeth

Erbyn hyn, mae poblogaeth Powys yn cynyddu mwy na 1,400 o bobl y flwyddyn, o'i gymharu â llai na 1,000 y flwyddyn yn ystod y degawd diwethaf. Yn ôl amcangyfrifon canol blwyddyn diwethaf y Swyddfa Ystadegau Gwladol, cynyddodd poblogaeth Powys o 126,400 yn 2001 i 127,800 yn 2002 ac i 129,300 yn 2003.

To top

[Translate to Cymraeg:] 19/11/2009 Powys claimant unemployment rate 2.8% October 2009

[Translate to Cymraeg:] 23/11/09 Local Area Profiles - Middle Super Output Areas